Algemene Voorwaarden Eminence Trainingen

 

A. Wij verplichten ons:

1. De trainingen en adviezen af te stemmen op de wensen en de doelstellingen van de opdrachtgevers, zoals overeengekomen in het schriftelijke voorstel.

2. De deelnemers individueel te trainen, rekening houdend met hun talenten en reële mogelijkheden.

3. Tot een interactieve samenwerkingsvorm, afgestemd op de praktijk van de deelnemers.

4. Tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie ten opzichte van zowel deelnemers als derden.

5. De opdrachtgever te informeren over deelnemers, zaken en omstandigheden die het succes van de samenwerking nadelig beïnvloeden.

6. Vastgelegde data na te komen, behoudens overmacht.

7. Bij verhindering te zorgen voor een passende oplossing.

 

B. Onze opdrachtgevers verplichten zich:

1. Geen trainingsmateriaal of delen daarvan aan derden ter hand te stellen of zelf te gebruiken om trainingen te geven.

2. Mutaties in trainingsdata in onderling overleg schriftelijk vast te leggen.

3. Bij annulering korter dan 60 dagen voor het begin van een training 25% van het honorarium te betalen.

4. Bij annulering korter dan 30 dagen voor het begin van een training 50% van het honorarium te betalen.

5. De factuur, welke gelijktijdig met het voorbereidend lesmateriaal wordt verzonden, te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

C. Verder komen wij overeen:

1. Dat mutaties van data de opdracht niet ontbinden.

2. Dat bij interne trainingen het vooraf opgegeven aantal deelnemers bepalend is voor de gehele training.

3. Dat onze samenwerking is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

4. Dat veranderingen van de algemene voorwaarden slechts geldig zijn na onze schriftelijke bevestiging.

5. Dat bij meningsverschillen de Nederlandse rechtspraak zal gelden.

 

Melick, april 2017

Deel dit op: